نوار خطر سبز

نوار خطر سبز

نوار خطر جهت متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود.
نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد.
نوار خطر رنگ سبز : کاربرد در حفظ فضای سبز و بخش شهرداری

جهت خرید و مشاوره میتوانید باما تماس حاصل فرمایید

navar-khatar-abo-fazelab-2pg
navar-khatar-abo-fazelab-2pg