نوارخطر محدوده صحنه جرم

این محصول در اداره پلیس مورد استفاده واقع میشود جهت بررسی صحنه جرم صورت میگیردنوارهای حریم بندی صحنه جرم جهت جلوگیری از تردد و ورود مردم میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید